Stiftelser och stipendiers roll i samhället.

Stiftelser och stipendiers roll i samhället.

Idag finns det mer än 12 000 allmännyttiga stiftelser och ca 3000 arbetsmarknadsstiftelser i Sverige. De allmännyttiga stiftelserna är främst aktiva inom områden såsom forskning, utbildning och social verksamhet. Men så har det inte alltid varit. Innan 1800-talets början var utbildning det vanligaste området, för att sedan ersättas med social verksamhet. Från mitten av 1800-talet fram till våra dagar har forskning varit det i största området för nya stiftelsebildningar

Att stiftelser bildas med olika syften under olika tidsepoker, leder fram till slutsatsen att stiftelsesektorn, som helhet betraktad, tycks fylla en flexibel funktion i samhället. Detta trots att enskilda stiftelser paradoxalt nog ofta är ytterst inflexibla till sin natur. De samhällsroller och funktioner som stiftelser har haft under tidigare tidsepoker försvinner inte. Antingen existerar de parallellt med nya roller och funktioner, eller så omtolkas de och ges ny mening i dagens samhälle.

- Grupper av stiftelser rör sig i vågor genom årtionden och århundraden. De tar med sig sitt tidsbundna syfte och sin karaktär in i nya och annorlunda situationer. Stiftelserna finner sig i nya omgivningar där de förväntas spela andra roller och fylla nya funktioner i samhället. Möjligheterna att permutera eller ändra stiftelsers stadgar möjliggör denna anpassning. Det skall dock sägas att det är ytterst svårt att ändra i en stiftelses stadgar. Normalt görs detta om det ursprungliga ändamålet med stiftelsen uppenbart har blivit irrelevant. Stiftelsen tex kanske stödjer en yrkesgrupp som inte längre existerar.