Beskattning av stipendier

Beskattning av stipendier

Skattelagstiftningen definierar inte vad som ska anses vara ett stipendium. Att ett bidrag kallas för ”stipendium” behöver alltså inte innebära skattefrihet eller att det överhuvudtaget anses som ett stipendium utifrån ett skattehänseende.

Ett stipendium som mottagaren får för sin utbildning är skattefritt såvida det inte är mottagarens arbetsgivare som betalar ut det. Se mer om det nedan.

Ett stipendium som är avsett för annat ändamål än utbildning är också skattefritt om det:

Från vissa stiftelser och ideella föreningar Stipendier som utbetalas av särskilt angivna stiftelser och ideella föreningar kan vara skattefria även om de har annat ändamål än utbildning eller utbetalas periodiskt. Reglerna om detta finns i inkomstskattelagen kap 7 och 11.

Priser och liknande belöningar

Priser, tex ett litteraturpris eller ett musikpris, som lämnas som uppmuntran och erkänsla är i enligt praxis skattefria. Det förutsätter dock att priset eller belöningen inte utgör ersättning för en motprestation och att det inte finns något anställningsliknande förhållande mellan givaren och mottagaren.

Ersättning som förutsätter en motprestation till stipendiegivaren är i princip alltid skattepliktigt, oavsett vad givaren väljer att kalla det för. Vad som egentligen menas med motprestation är något oklart. Många studiestipendier har tex som krav att man skall studera vid en viss läroanstalt, i ett visst land eller inom ett visst ämne. Den typen av krav är inte att betrakta som krav på motprestation utan med motprestation avses som regel nåt slags arbete.

Stipendier som utbetalas periodiskt, dvs i över två år, är inkomstskattepliktiga för mottagaren. Detta gäller dock normalt inte för utbildningsstipendier.

Stipendier som utbetalas av en arbetsgivare till en arbetstagare ”smittas” av anställningsförhållandet och anses utgöra lön. Detta innebär att sådana stipendier i princip aldrig kan vara skattefria – inte ens i fråga om utbildningsstipendier. Samma sak kan gälla i förhållande mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.