Stipendier för ekonomiskt behövande

Stipendier för ekonomiskt behövande

Särskilt äldre stiftelser stödjer ofta personer som av olika skäl har hamnat i trångmål. På den tiden när det inte fanns allmänna socialförsäkringar fyllde dessa stiftelser en mycket viktig funktion. Idag lever de flesta sådana stiftelser kvar och de delar alltjämt ut pengar. Stöd lämnas tex till ensamma mödrar (mer sällan till fäder), äldre personer, stora famlijer, sjuka, handikappade mfl. Stiftelsernas stadgar består ofta av ålderdomliga formuleringar som tolkas ganska godtyckligt av stiftelsernas styrelser. Skall man söka medel från stiftelser av denna typ bör man kolla upp så långt det är möjligt vem som tidigare fått stipendiet och försöka bilda sig en uppfattning om man har möjlighet att få utdelning. Det brukar också vara lönt att kolla upp direkt med förvaltaren vad de avser dela ut till för typ av personer. Många stiftelsers statuter är allmänt hållna. Hanna och Frans Lindqvists stiftelse är ett exempel på detta: "hyresbidrag åt mindre bemedlade personer, företrädesvis änkor". Andra är mer specificerade och säkert är säkert svårare att hitta någon som passar in på Julius och Adla Gerells stiftelse "till kvinnliga handelsbiträden fyllda 40 år som har sjukersättning på minst halvtid och har haft sin anställning/verksamhet under minst 12 år, därav övervägande delen i Stockholm".