Vad är egentligen ett stipendium?

Kortfattat kan man säga att det är pengar som delas ut till personer eller organisationer för att främja ett ändamål. Ofta delas stipendier ut av stiftelser men vem som helst kan egentligen dela ut ett stipendium. Det är tex vanligt att företag och branschorganisationer delar ut stipendier. Ett stipendium är skattefritt om det riktar sig till en bred krets av personer och inte innebär krav på sådan motprestation att ersättningen liknar lön. Stipendier som ett företag delar ut till sina anställda är skattepliktiga precis som vanlig lön men om ett företag delar ut stipendier som kan sökas av personer utanför företaget så är dessa normalt skattefria. Ofta kan det vara svårt att dra gränsen mellan lön och skattefri stipendieersättning och omständigheterna är olika i varje enskilt fall. Generellt så är dock stipendier för utbildning och förkovran skattefria för mottagaren.

En stiftelse bildas genom att egendom enligt ett förordnande av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet. I praktiken innebär det att stiftaren eller stiftarna skriver ett förordnande som innehåller bestämmelser för hur kapitalet skall användas och förvaltas och därefter betalar de in pengarna på ett konto upprättat för stiftelsen. När detta är gjort har stiftarna för all framtid avsagt dig möjligheten att råda över dessa pengar. I Sverige finns en stiftelselag som reglerar stiftelsers bildande, förvaltning m.m.

Det finns flera olika typer av stiftelser:

  • allmänna stiftelse (som innefattar avkastningsstiftelser, verksamhetsstiftelser, familjestiftelser, vinstandelsstiftelser samt anslagsstiftelser)
  • insamlingsstiftelser
  • kollektivavtalsstiftelser
  • pensions- och personalstiftelser

Vad är egentligen ett stipendium?
Stipendier och stiftelser

En insamlingsstiftelse skiljer från övriga i och med att den från början inte har någon betydande förmögenhet. Istället förordnar stiftaren att pengar som betalas in till stiftelsen efter ett upprop skall utgöra stiftelsens förmögenhet (ofta upprättas ett så kallat 90-konto).

Stiftelser registreras hos länsstyrelsen. Alla stiftelser som är så pass stora att de behöver upprätta årsredovisning är skyldiga att registrera sig. Insamlingsstiftelser skall alltid registreras. I Sverige finns knappt 15 000 stiftelser registrerade hos länsstyrelserna. Dessutom finns uppskattningsvis ytterligare ca 5 000 stiftelser som ej är registreringspliktiga.

Bokfört värde på tillgångarna för de registrerade stiftelserna uppgick år 2004 till ca 270 miljarder kronor (källa: Foudations in Sweden, their scope, roles and visions, F.Wijkström och S Einarsson, Handelshögskolan i Stockholm 2004). Marknadsvärdet är troligen det dubbla.

Stipendier?

Letar du efter stipendier? Fyll i vårt ansökningsformulär.