Vill du stötta välgörande ändamål

Starta en insamlingsstiftelse?

Det finns många sätt att arbeta med välgörenhet. Man kan engagera sig i organisationer, donera pengar, skriva på upprop m.m.

En mindre allmänt känd aktivitet for att stötta ett välgorande ändamål är att starta en insamlingsstiftelse. Har man gott om pengar kan man givetvis bilda en vanlig stiftelse men om man inte har det så är insamligsstiftelsen ett intressant alternativ. Insamlingsstiftelser är stiftelser som har till ändamål att samla in pengar för bestämda ändamål. De bildas genom att stiftaren/ grundaren förordnar att pengar som inflyter efter ett upprop av stiftaren för ett bestämt ändamål ska utgöra en stiftelse.

 • Ett stiftelseförordnande skrives av stiftaren/ stiftarna. Det kan bestå av flera handlingar - stiftelseurkund, stadgar och eventuell överenskommelse mellan stiftarna. I urkunden skall stå att det är fråga om en insamlingsstiftelse och att stiftaren förordar att pengar som flyter in efter ett s.k. upprop skall som självständig förmögenhet avskiljas och främja ett bestämt och varaktigt ändamål samt att någon åtar sig att ta emot och förvalta pengarna. Normalt skall stiftelsens stadgar godkännas av Kammarkollegiet.
 • Stiftelsen skall registreras hos länsstyrelsen (krav för alla insamlingsstiftelser) senast sex månader efter det att styrelsen eller förvaltaren åtagit sig uppdraget att förvalta stiftelsen
 • Stiftelseurkunden skall innehålla upplysning om stiftelsens syfte, verksamhetsföremål samt destinatärkrets. Syfte är inom vilket område stiftelsen skall verka (tex cancerforskning). Verksamhetsföremål anger på vilket sätt stiftelsens syfte skall uppnås (tex kan anges att hälften av årlig avkastning skall delas ut). Destinatärskrets anger vem som kan bil aktuell som mottagare av anslag.
 • En insamlingsstiftelse får endast samla in pengar. Den får inte ta emot tex. Kläder, mat eller varor av annat slag.
 • En insamlingsstiftelse ska under en sammanhängande period om tre år använda minst tre fjärdedelar av sina intäkter för stiftelsens ändamål.
Exempel på stadgar till insamlingsstiftelse

Stadgar för ABC insamlingsstiftelse för cancerforskning

 • §1 Insamlingsstiftelsen har till syfte att med insamlade medel stödja och stimulera vetenskaplig forskning om cancer i Sverige och i utlandet. Ändamålet tillgodoses genom anslag till den eller dem styrelsen utser.
 • §2 Stiftelsens styrelse skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter. Högst två suppleanter kan därutöver utses. Styrelseuppdragen skall gälla tills vidare utan bestämd mandattid. Utökning respektive minskning av antalet ledamöter/suppleanter enligt stadgarna med åtföljande personval beslutas i förekommande fall av styrelsen. Vid ledamots/suppleants avgång utses efterträdare av styrelsen. Samtliga ledamöter skall delta vid respektive beslutstillfälle och beslutet skall vara enhälligt. Kan enighet i personfrågan inte uppnås skall efterträdare utses av tillsynsmyndigheten.
 • §3 Styrelsen väljer inom sig ordförande. Styrelsen väljer inom eller utom sig de övriga funktionärer de finner nödvändiga.
 • §4 Till styrelsen skall utgå skälig ersättning för med styrelseuppdraget förenade kostnader.
 • §5 Styrelsen har sitt säte i Karlstads kommun.
 • §6 Stiftelsens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.
 • §7 Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs och kallar till dessa skriftligen eller muntligen. Nödvändig dokumentation skall åtfölja kallelsen när det är fråga om större beslut.
 • §8 När inte annat föreskrivs enligt dessa stadgar är styrelsen beslutför med minst tre ledamöter närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet när inte annat föreskrivs i stadgarna. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.
 • §9 Vid stiftelsens sammanträde skall föras protokoll som skall justeras av ordföranden jämte den eller de personer som vid varje tillfälle utses. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.
 • §10 Styrelsen skall vid förvaltning av stiftelsens tillgångar tillse att dess egendom är förvarad på fullt betryggande sätt och att tillgångarna ger bästa möjliga avkastning.
 • §11 De medel som inflyter efter det upprop som stiftelsen avser att publicera i media och på sin hemsida skall bilda en självständig förmögenhet som främjar stiftelsens bestämda och varaktiga ändamål. Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag till personer och/eller organisationer som genom forskning eller på annat sätt främjar stiftelsens syfte. Stiftelsens styrelse beslutar om anslag av de samlade resurserna jämte avkastningen.
 • §12 För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper. Räkenskapsår skall vara kalenderår.
 • §13 Av stiftaren förordnad revisor/suppleant fullgör sitt uppdrag tills vidare. Efterträdare utses av tillsynsmyndigheten.
 • §14 Senast den 1 mars skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till stiftelsens revisor, vilken inom en månad skall avge revisionsberättelse med angivande huruvida styrelsen förvaltat stiftelsen i enlighet med stadgarna, god stiftelsesed och gällande lagstiftning. Förvaltnings- och revisionsberättelser skall överlämnas till Länsstyrelsen i Värmlands län.
 • §15 Ändring av dessa stadgar får beslutas endast av en fulltalig och enhällig styrelse, dock under förutsättning av att ändringen icke strider mot stiftelsens syfte och ändamål enligt stiftelseurkunden.
 • §16 Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser.
 • §17 Stiftelsen kan upplösas om styrelsen ansöker om detta enligt då gällande bestämmelser. I samband med detta skall förordnas angående stiftelsens tillgångar som i första hand bör fortsätta att tjäna i urkunden angivet ändamål. Ansökan om upplösning skall föregås av ett beslut härom, fattat av en enhällig och fulltalig styrelse.


Karlstad 30 juni 2014

ABC insamlingsstiftelseStyrelsen


Stipendier?

Letar du efter stipendier? Fyll i vårt ansökningsformulär.